ВУЗ ШАГ
 

Нікополь. Нікопольська школа № 17

 
23 листопада 2019 року на базі КЗ "ННВК №15" пройшов II етап XX Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Учениця 7 класу нашої школи Москаленко Поліна зайняла I місце серед учнів 7-х класів шкіл міста. Вітаємо Москаленко Поліну з перемогою і бажаємо творчих злетів і нових перемог!

Статут

 

                                                                         2

Ці зміни є новою редакцією статуту КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 17».

З дати державної реєстрації даної редакції Статуту всі попередні редакції втрачають чинність.

 

І. Загальні положення

 

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №17» (далі – навчальний заклад) зареєстрований у виконавчому комітеті Нікопольської міської ради від 09.09.1994 р. № 554.(рішення «Про державну реєстрацію).

Засновник навчального закладу-Нікопольська міська рада.

Орган  управління навчального закладу - відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.

1.2. Найменування навчального закладу:

Українською мовою:

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НІКОПОЛЬСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ №17».

Російською мовою:

КОММУНАЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ «НИКОПОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІ СТЕПЕНЕЙ №17».

Скорочено: КЗ «НСЗШ № 17».

1.3. Юридична адреса навчального закладу:

53204, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул. Довгалівська, 244.

1.4. Вид діяльності:

код КВЕД 85.31 Загальна середня освіта (основний);

код КВЕД 85.20 Початкова освіта.

1.5. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими законодавчими актами, актами Президента України, Кабінету Міністрів, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями органів місцевого самоврядування, цим Статутом.

1.6. Навчальний заклад є юридичною особою, діє на підставі Статуту, який затверджується Засновником та реєструється місцевим органом виконавчої влади, може мати рахунки в установах банків, самостійний баланс, штамп, печатку.

1.7. Навчальний заклад утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової

організації.

1.8. Навчальний заклад:

 «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

 

3

 •  задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;
 •  забезпечує єдність навчання і виховання;
 •  розробляє та реалізує варіативну складову змісту загальної середньої освіти;
 •  створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення навчально-виховного процесу;
 •  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державному стандарту загальної середньої освіти;
 •  охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників загальноосвітнього навчального закладу;
 •  формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички;
 •  забезпечує добір і розстановку кадрів (крім педагогічних працівників державного і комунального загальноосвітнього навчального закладу);
 •  встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;
 •  додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
 •  видає документи про освіту встановленого зразка;
 •  здійснює інші повноваження відповідно до Статуту.

1.9. Завданням навчального закладу є:

 •  виховання громадянина України;
 •  формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 •  виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;
 •  реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 •  виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу та інших народів і націй;
 •  виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і

засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів (вихованців).

1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

1.11. У навчальному закладі запроваджено допрофільну підготовку.

1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують шкільні методичні  об'єднання вчителів з предметів навчального плану, початкових класів, класних керівників, творчі групи з роботи над науково-методичними аспектами з питань навчання та виховання.

1.13. Державна атестація навчальних закладів проводиться один раз на

4

десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти України (далі-МОН).

1.14. Учні навчальних закладів забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату відповідних закладів охорони здоров’я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

1.15. Учні навчального закладу забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штатного розпису закладу.

1.16. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про бюджет», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

1.17. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

II. Організація навчально-виховного процесу

 

2.1. Навчально-виховний процес у закладі здійснюється відповідно до робочих навчальних планів, складених на основі типових навчальних планів, затверджених МОН.

У робочому навчальному плані закладу конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

Робочий навчальний план затверджується відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

2.2. Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри)   та   режим  роботи  встановлюються закладом у

межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відділом освіти і науки Нікопольської міської ради.

2.3. Режим роботи навчального закладу визначається ним на основі нормативно-правових актів та за погодженням державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.4. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.5. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом його керівника. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти. До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.

5

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Переведення учнів (вихованців) до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти зразка.

2.6. У навчальному закладі для учнів 1-4 класів за бажанням їх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.7. Про можливе відрахування батьки учня (особи, які їх замінюють) повинні бути проінформовані не пізніше ніж за один місяць у письмовій формі.

У двотижневий строк до можливого відрахування письмово повідомляється відділ освіти і науки Нікопольської міської ради. За сприяння

відділу освіти і науки Нікопольської міської ради такі учні переводяться до іншого навчального закладу.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право оскаржити рішення педагогічної ради закладу щодо відрахування дитини до відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

Рішення про відрахування із закладу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, приймається лише за згодою органів опіки та піклування. За сприяння відділу освіти і науки Нікопольської міської ради такі діти переводяться до іншого навчального закладу.

2.8. Навчальні заняття розпочинаються за наявності акта, що підтверджує підготовку приміщення закладу для роботи в новому навчальному році.

2.9. Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п'ятих –

одинадцятих класах - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та державної санітарно-епідеміологічної служби.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

2.10.Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

6

2.11. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів визначаються МОН.

Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджується МОН. Результати навчальної діяльності за рік заносять до особових справ учнів.

У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти і науки Нікопольської міської ради. При цьому оцінки з  навчальних предметів за семестри, рік, результати  державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

2.12. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.13. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х (12-х) класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.14. За результатами навчання учням  (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту,

атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну  загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до школи ІІІ ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

Учням, які закінчили старшу школу 11-й клас, видається атестат про повну загальну середню освіту.

Атестат про повну загальну середню освіту дає право на вступ до професійно-технічних та вищих навчальних закладів усіх типів і форм власності.

2.15. Випускникам 9-х, 11-х (12-х) класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

2.16. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення:

 • похвальний лист;

7

 • похвальна грамота;
 • медалями – золотою або срібною;
 • свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою;
 • призначення стипендій міського голови.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

 

III. Учасники навчально-виховного процесу

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в  навчальному закладі є:

 •  учні (вихованці);
 •  керівники;
 •  педагогічні працівники;
 •  психологи;
 •  бібліотекарі;
 •  інші спеціалісти закладу;
 •  батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», іншими актами законодавства України, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу. Учень (вихованець) – особа, яка навчається і виховується в закладі.

3.3. Учні (вихованці) навчального закладу мають гарантоване державою

право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у державному та комунальному закладі;
 • вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;
 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
 •  отримання додаткових, навчальних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу;
 • участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;
 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

 

8

3.4. Учні навчального закладу зобов'язані:

<>·підвищувати свій загальний культурний рівень;

 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим Статутом;
 • дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;
 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • брати участь у різних видах трудової діяльності;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;
 • дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Учні закладу залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну  освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

До педагогічної діяльності у закладах не допускається особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за  вироком  суду. Перелік  медичних

протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

Керівник закладу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

3.8. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

 

 

9

3.9. Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;
 • брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;
 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;
 • навчатися у вищих навчальних закладах без відриву від основної роботи (заочно) і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;
 • вносити керівництву закладу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;
 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства України;
 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших громадських об'єднань, діяльність яких не заборонена законодавством України;
 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

3.10. Педагогічні працівники закладу зобов'язані:

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту

загальної середньої освіти;

 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
 • виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за

віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між всіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність

10

учнів та їх батьків;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, відділу освіти і науки Нікопольської міської ради;
 • вести відповідну документацію.

3.11. Педагогічні працівники закладу підлягають атестації відповідно до

порядку, встановленого МОН.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії) та може бути присвоєно

педагогічне звання «старший учитель», «учитель (вихователь) – методист», «педагог-організатор – методист» та інші.

3.12. Педагогічні працівники, які систематично порушують цей Статут,

правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадові обов’язки, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством України.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
 • звертатися до відділу освіти і науки Нікопольської міської ради, керівника закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;
 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.14. Батьки та особи, які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;
 • постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури цінностей інших народів;
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

 

11

3.15. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

 

IV. Управління навчальним закладом

 

4.1. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути  громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на

рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН.

Призначення директора навчального закладу здійснюється за результатами конкурсного відбору, шляхом укладення контракту.

4.2. Директор навчального закладу і його заступники призначаються на

посаду та звільняються з посади відділом освіти і науки Нікопольської міської

ради згідно із законодавством України.

4.3. Директор навчального закладу:

 • здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
 • організовує навчально-виховний процес;
 • забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;
 • відповідає  за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
 • створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
 • забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;
 •   розпоряджається в установленому порядку майном закладу та його коштами;
 •   підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання  та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
 •   сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;
 •  забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
 • вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;
 • контролює організацію  харчування і медичного обслуговування учнів;
 • видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
 • щороку звітує про свою  роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.4. Директор   навчального   закладу    є    головою    педагогічної   ради –

12

постійно діючого колегіального органу управління навчального закладу.

4.5. Робота педагогічної ради здійснюється згідно Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

4.6. Органом громадського самоврядування навчального закладу є загальні збори (конференція) його колективу, що скликаються не менше як один

раз на рік.

Делегати загальних зборів (конференції) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

 • працівники навчального закладу зборами трудового колективу;
 • учні навчальною закладу II-III ступеня — класними зборами;
 • батьки, представники громадськості — класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін повноважень делегатів становить 1 рік.

Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати

збори (конференцію) мають голова ради навчального закладу, учасники зборів

 (делегати конференції), якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, Засновник.

Загальні збори (конференція):

 • обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень та затверджують положення про їх діяльність;
 • заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;
 • затверджують основні напрями вдосконалення і розвитку навчального закладу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу.

4.7. У закладі за рішенням загальних зборів (конференції) можуть створюватися і діяти рада закладу, діяльність якої регулюється його статутом, а також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, положення про які розробляє і затверджує МОН.

4.8. Метою діяльності ради є:

 • об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.9. Основними завданнями ради є:

 • підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю;
 • формування навичок здорового способу життя, створення належного

педагогічного клімату в навчальному закладі, сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

 • підтримка  громадських  ініціатив   щодо   вдосконалення   навчання  та

13

виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
 • стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

4.10. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків і громадськості. Представництво в раді

й загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради, з будь-яких причин, приймається виключно загальними зборами ( конференцією).

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.11. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією).

Засідання ради може скликатися її головою, за ініціативи директора навчального закладу або Засновника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству України та Статуту навчального закладу доводиться в 7-й денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.12. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники. 

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих  напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням повних та культурно-масових заходів.

4.13. Рада навчального закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
 • вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профілю навчання;
 • спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює  контроль за його виконанням;
 • разом   з    адміністрацією    здійснює   контроль   за   виконанням  Статуту

14

навчального закладу;

 • погоджує правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу;
 • сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
 • погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
 • заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань - навчально – виховної та фінансово - господарської діяльності;
 • бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
 • виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
 • вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
 • бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;
 • організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів.

 

V. Матеріально-технічна база

 

5.1. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

5.2. Майно навчального закладу належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства України, рішення про заснування, Статуту навчального закладу та укладених ним угод.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства України користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність

за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення з основних фондів, матеріально-технічної бази, оборотних

коштів та іншого майна навчального закладу проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства України.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається з навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, обслуговуючої

праці  тощо),  а  також   спортивного,   актового    і    читального   залів,  бібліотеки,

15

маніпуляційного та медичного кабінету, комп’ютерного кабінету, кабінету психолога, тренінгового кабінету, їдальні та буфету, ігрової кімнати та спальні для ГПД, приміщення для технічного персоналу.

5.6. Відшкодування шкоди, завданої майну навчального закладу, здійснюється за рахунок винних осіб.

 

VI. Фінансово-господарська діяльність

 

6.1. Фінансування закладу здійснюється його Засновником, відділом освіти і науки Нікопольської міської ради відповідно до законодавства України та згідно кошторису.

6.2. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про освіту», «Про загальну

середню освіту» та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами фінансування закладу є:

 • кошти місцевого  бюджету  міста  Нікополя  у  розмірі, передбаченому

нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • кошти, отримані за надання платних послуг;
 • доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень,

навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від передачі в оренду

приміщень, споруд, обладнання;

 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
 • інші джерела, не заборонені законодавством України.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством України, нормативно-правовими актами МОН та наказами відділу освіти і науки Нікопольської міської ради. За рішенням Засновника закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Заклад має право згідно із законодавством України придбавати та орендувати необхідне обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників закладу.

6.6. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства України.

6.7. Навчальний заклад використовує свої доходи (прибутки) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.

6.8. Навчальному закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації,   працівників     (крім   оплати їхньої   праці,  нарахування   єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 16

VII. Міжнародне співробітництво

 

7.1. Навчальний заклад, за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування, має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

Заклад має право, відповідно до законодавства України, укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства України.

 

VIII. Контроль за діяльністю навчального закладу

 

8.1. Державний контроль за діяльністю навчального закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю закладу здійснюється ДІНЗ та Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням МОН за поданням органу громадського самоврядування закладу або відділу освіти і науки Нікопольської міської ради.

Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується правом видачі документів про освіту державного зразка.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов’язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його Засновником відповідно до законодавства України.

 

IX. Охорона праці та безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі

 9.1. З питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі навчальний заклад у своїй діяльності керується Законом України «Про охорону праці», іншими законами та нормативно–правовими актами з питань охорони праці.9.2. Організація роботи з охорони праці в навчальному закладі покладається на директора. 17

9.3. Директор навчального закладу:

 • відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
 • не дозволяє проведення навчально–виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально–виховного

процесу;

 • забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально–виховного процесу відповідно до чинного законодавства України;
 • створює   на   робочому   місці  умови  праці  відповідно до нормативно

правових актів;

 • забезпечує додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці.

9.4. Працівник зобов’язаний:

 • дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я

оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування

на території підприємства;

 • знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, вміти користуватися засобами колективного та індивідуального захисту;
 • проходити у  встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди.

 

X. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

 

10.1. Реорганізація і ліквідація навчального закладу здійснюються відповідно до вимог чинного законодавства України на підставі рішення Засновника – рішення сесії Нікопольської міської ради.

10.2. Ліквідація навчального закладу проводиться призначеною Засновником ліквідаційною комісією.

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про рішення Засновника щодо ліквідації навчального закладу ліквідаційна комісія зобов'язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи в установлені законодавством строки.

Ліквідаційна     комісія     заявляє     вимоги    та    позови    про    стягнення

заборгованості з боржників, проводить інші дії відповідно до чинного законодавства України.

10.3. У разі припинення навчального закладу (в результаті його ліквідації,